Γνωστοποιεῖται ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ξάνθης καί Περιθεωρίου ὀργανώνει σέ συνεργασία μέ τόν Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης καί τόν Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Σάββα Μελισσόπουλο καί πρόκειται νά λειτουργήσει ἀπό τίς 3 Δεκεμβρίου 2015 τό νέο Πρόγραμμα Ἐπιμορφώσεως διαρκείας τριῶν μηνῶν μέ θέμα:«ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΜΟΣ».

Τό Ἐπιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τά κυριότερα θεωρητικά, μεθοδολογικά καί ἐρευνητικά ζητήματα πού θέτουν οἱ μελέτες γιά τόν αὐτισμό.

Πρόκειται γιά ἕνα πρόγραμμα, τό ὁποῖο συνθέτει τήν Εἰδική Ἀγωγή καί Ἐκπαίδευση μέ τήν ἔρευνα καί ἐξετάζει μέ ὁλοκληρωμένο τρόπο ὅλους τούς τομεῖς πού ἀφοροῦν στήν ἐκπαίδευσιν παιδιῶν μέ αὐτισμό.

Καινοτόμο στοιχεῖο τοῦ προγράμματος συνιστοῦν οἱ θεωρητικές καί μεθοδολογικές προσεγγίσεις πού συνδυάζουν τίς γνώσεις σέ θέματα Εἰδικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης καί Ἔνταξης. Συνεπῶς, τά στοιχεῖα πού συνθέτουν τή φυσιογνωμία τοῦ ΕΠΕ εἶναι ἡ ἐπιστημονική προσέγγιση τήν ὁποῖα ἐφαρμόζει, ὁ ἐξ” ὁρισμοῦ ἐπιστημονικός του προσανατολισμός, καθώς καί ἡ ἔμφαση στίς ποιοτικές κυρίως μεθόδους ἔρευνας καί ἰδιαίτερα στήν ἐνταξιακή προσέγγιση

Διδάσκων τοῦ ΕΠΕ της καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀπόστολος Καβαλιώτης, Δρ. τοῦ Τομέα Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς καί Ψυχολογίας, τοῦ ΠΤΔΕ τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Τό Πρόγραμμα ἐποπτεύεται ἀπό τήν Καθηγήτρια τοῦ ΠΤΔΕ τοῦ ΕΚΠΑ κυρία Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα.

 

Εἰδικότερα τό ΕΠΕ σκοπεύει:

-         Νά  εἰσάγει τίς/τούς ἐκπαιδευόμενους/ες στούς κυριότερους σύγχρονους προβληματισμούς γιά τόν αὐτισμό.

-         Νά συμβάλει στήν κατανόηση τοῦ χαρακτήρα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων καί ἰδεολογιῶν, διαγνωστικῶν κριτηρίων.

-         Να παρέχει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐπιμόρφωση σέ κοινωνικά εὐαίσθητους τομεῖς ὅπου διαμορφώνονται οἱ πολιτικές της ἱσότητας καί τῆς ἔνταξης.

-         Να συνδέσει τίς παρεχόμενες γνώσεις μέ τίς διεθνεῖς ἐξελίξεις στίς σχετικές ἐπιστήμες, ἐρευνητικές κατευθύνσεις καί εἰδικότητες.

Στό ΕΠΕ γίνονται δεκτοί γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Πιστοποίησης ἐκπαιδευτικοί γενικῆς καί εἰδικῆς ἀγωγῆς καί ἐκπαίδευσης, προπτυχιακοί καί μεταπτυχιακοί φοιτητές, γονείς παιδιῶν μέ  ἀναπηρία καί μή, εἰδικοί ἐπιστήμονες καί εἰδικό ἐκπαιδευτικό καί εἰδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς καί ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιά τό γεμάτο προκλήσεις τομέα τῆς Εἰδικῆς Ἀγωγῆς καί Ἐκπαίδευσης. Ὁ ἀριθμός τῶν εἰσακτέων δέν θά ὑπερβαίνει τούς 1000.

Γιά τήν Πιστοποίηση ἀπαιτεῖται ἡ ἐπιτυχής ὁλοκλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων τῶν συμμετεχόντων κατά τή διάρκεια τριῶν (3) μηνῶν. Στή λήξη τοῦ ΕΠΕ ὑποβάλλονται σέ γραπτή ἐξέταση. Γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Πιστοποίησης ἀπαιτεῖται ἡ παρακολούθηση ὅλων τῶν μαθημάτων, ἐνῶ δικαιοῦνται οἱ συμμετέχοντες 9 ὥρες ἀπουσίας. Οἱ  βασικές μέθοδοι διδασκαλίας τοῦ ΕΠΕ εἶναι: α)διαλέξεις, εἰσηγήσεις καί ὁμᾶδες ἐργασίας (workshops), β) προφορικές παρουσιάσεις ἐργασιῶν πού διεξάγονται κατά τή διάρκεια τοῦ ἐξαμήνου ἀπό τίς/τούς συμμετέχοντες μέ στόχο τήν ἀνάπτυξη τῆς αὐτενέργειας. 

Οἱ συμμετέχοντες ἀξιολογοῦνται στή βάση τῆς προφορικῆς συμμετοχῆς σέ κάθε μάθημα. Ἡ ἐπιτυχής παρακολούθηση τῶν μαθημάτων εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή γραπτή πιστοποίηση στό τέλος τοῦ τριμήνου.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ