Εφημέριοι : Ιωαννίδης Ιωαν. Γενούζης Επαμ. Διάκ. Πα’ί’σιος Λαζαρίδης.
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα: 2541070693-2541022175
e-mail:
website: