Εφημέριοι : Μα’ι’στράλης Δημ. Διάκ.Αμβρόσιος Κουλιουμπής.
Διεύθυνση:
Τηλέφωνα: 2541022182
e-mail:
website: