Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό

Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Εἰσερχόμεθα σύν Θεῷ στήν θερινή περίοδο, τήν ὡραιότερη περίοδο τοῦ χρόνου, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει ὁ προφητάνακτας Δαβίδ: «Σύ ποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ πλασας ατά». (Ψάλ. 73,17). Ἡ πατρίδα μας καί εἰδικότερα ὁ τόπος μας, ἡ Ξάνθη, ἔχει εὐλογηθεῖ μέ μιά ποικιλία τοπίων, μέ μαγευτικές παραλίες καί καταπράσινα βουνά, μέ τόν ποταμό Νέστο καί τό ἀπαράμιλλο οἰκοσύστημά του, μέ τό περιαστικό ἄλσος πού εἶναι ἕνας πνεύμονας πρασίνου γιά τήν πόλη τῆς Ξάνθης, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τῆς Βιστωνίδος πού φιλοξενεῖ σπάνια εἴδη πτηνῶν καί ἔχει τή δική της ἰδιαίτερη ὀμορφιά.

Ὅλες αὐτές οἱ φυσικές καλλονές τοῦ τόπου μας προσφέρουν εὐκαιρίες γιά ἀναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τῆς περιοχῆς ὅσο καί σ’ ὅσους θά τήν ἐπισκεφθοῦν κατά τήν θερινή περίοδο.

Εἶναι καθῆκον μας νά ἀγαποῦμε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσσουμε. Ὅμως τό καθῆκον αὐτό γιά ἐμᾶς τούς χριστιανούς δέν εἶναι μία ἁπλή ἠθική ἐπιταγή, ἀλλά κάτι πολύ περισσότερο: εἶναι θέλημα Θεοῦ! Εἶναι ὁ Θεός ἐκεῖνος πού ἔδωσε στούς πρωτόπλαστους τήν ἐντολή νά ἐργάζονται καί νά φυλάσσουν τήν κτίση καί τά δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ,  ὥστε αὐτή νά φανερώνει διαρκῶς τήν ὀμορφιά καί τή σοφία τοῦ Δημιουργοῦ, καί νά καθίσταται παράδεισος γιά τόν ἄνθρωπο.

Ὅπως ἔχουμε εὐθύνη γιά τήν κοινή μας ζωή μέσα στό σπίτι μας, ἀντίστοιχη εὐθύνη μᾶς ἀναλογεῖ καί γιά τό μεγάλο κοινό μας σπίτι, τό φυσικό περιβάλλον.

Καλούμαστε λοιπόν τόσο ὡς χριστιανοί ὅσο καί ὡς πολίτες νά ἐπιδείξουμε καί στή νέα ἀντιπυρική περίοδο αἴσθημα εὐθύνης καί ἐγρήγορση, ἀποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. ἀπόθεση σκουπιδιῶν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή ἐλεγχόμενους χώρους) καί νά εἰδοποιοῦμε τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας) σέ περίπτωση πού ὑποπτευθοῦμε κινήσεις τυχόν ἐμπρηστῶν ἤ ἔλθουμε ἀντιμέτωποι μέ ἐκδήλωση πυρκαγιᾶς.

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει λάβει ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀσφάλεια τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, τῶν Μονῶν καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Σχολῆς πού βρίσκονται ἐντός τοῦ περιαστικοῦ ἄλσους τῆς Ξάνθης.

Εὐχόμαστε ὅλοι νά ἐπιδείξουμε σύνεση καί ὑπευθυνότητα προκειμένου νά χαροῦμε τίς πλούσιες ὀμορφιές τοῦ τόπου μας καί αὐτό τό καλοκαίρι.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ