Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ  211η

 

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό

Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἔχουμε εἰσέλθει ἤδη στήν θερινή περίοδο, τήν ὡραιότερη περίοδο τοῦ χρόνου, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισημαίνει στό ἱερό Ψαλτήριο ὁ Δαβίδ: «Σύ ποίησας πάντα τά ὡραῖα τῆς γῆς, θέρος καί ἔαρ σύ πλασας ατά». (Ψάλ. 73,17). Ἡ πατρίδα μας καί εἰδικότερα ὁ τόπος μας, ἡ Ξάνθη, ἔχει εὐλογηθεῖ μέ μιά ποικιλία τοπίων, μέ μαγευτικές παραλίες καί καταπράσινα βουνά, μέ τόν ποταμό Νέστο καί τό ἀπαράμιλλο οἰκοσύστημά του, μέ τό περιαστικό ἄλσος πού εἶναι ἕνας πνεύμονας πρασίνου γιά τήν πόλη τῆς Ξάνθης, καθώς καί μέ τήν λιμνοθάλασσα τῆς Βιστωνίδος πού φιλοξενεῖ σπάνια εἴδη πτηνῶν καί ἔχει τή δική της ἰδιαίτερη ὀμορφιά.

Ὅλες αὐτές οἱ φυσικές καλλονές τοῦ τόπου μας προσφέρουν εὐκαιρίες γιά ἀναψυχή τόσο στούς μόνιμους κατοίκους τῆς περιοχῆς ὅσο καί σ’ ὅσους θά τήν ἐπισκεφθοῦν κατά τήν θερινή περίοδο.

Εἶναι καθῆκον μας νά ἀγαποῦμε τόν τόπο μας καί νά τόν προφυλάσσουμε.

Καλούμαστε λοιπόν τόσο ὡς χριστιανοί ὅσο καί ὡς πολίτες νά ἐπιδείξουμε καί στή νέα ἀντιπυρική περίοδο αἴσθημα εὐθύνης καί ἐγρήγορση, ἀποφεύγοντας ὅ,τι θά μποροῦσε νά προκαλέσει πυρκαγιά (π.χ. ἀπόθεση σκουπιδιῶν, γυάλινα μπουκάλια σέ μή ἐλεγχόμενους χώρους) καί νά εἰδοποιοῦμε τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες (Πυροσβεστική, Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας).

Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἔχει λάβει ὅλα ἐκεῖνα τά μέτρα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀσφάλεια τῶν Ἱερῶν μας Μονῶν καί τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Σχολῆς πού βρίσκονται ἐντός τοῦ περιαστικοῦ ἄλσους τῆς Ξάνθης.

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ