Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 201η

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017 

 

Πρὸς τὸν Ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος, ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας.

Μήνυμα χαρᾶς, αὔρα ζωῆς, ἐλπίδας καί αἰσιοδοξίας. Ἀναγγέλει τήν ὁλοκληρωτική κατάργηση τοῦ θανάτου, διότι μέ τήν Ἀνάσταση Του ὁ Χριστός ὄχι μόνο ἐξαφάνισε τόν θάνατο, ἀλλά ἄλλαξε καί τό ὄνομά του. Στήν ‘’Καινή Κτίση’’ τῆς Ἐκκλησίας αὐτό πού ἄλλοτε λεγόταν θάνατος ὀνομάζεται πλέον Κοίμηση, ὕπνος, ἀναχώρηση ἀπό τήν παρούσα ζωή στήν αἰώνια.

Τό σκοτεινό μνῆμα ἔγινε ὁ φωταγωγός πού φέρνει στίς ἀνθρώπινες καρδιές τό φῶς τῆς αἰωνιότητος, τήν ἐγγύηση τῆς δικῆς μας ἀναστάσεως.

Εἶναι γεγονός μυριοαποδεδειγμένο ὅτι ὁ τάφος τοῦ Κυρίου τόν ὁποῖον φύλασσε ἡ κουστωδία τῶν γραμματέων καί φαρισαίων ἄνοιξε τῇ μιᾶ τῶν σαββάτων καί διατρανώνει διαχρονικά τή νίκη τῆς ζωῆς.

Γράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων ὅτι, ὁ Κύριος μετά τήν ἀνάστασή Του ἐμφανίστηκε στούς μαθητές γιά σαράντα ἡμέρες ‘’Συναλιζόμενος’’, ὄχι ἁπλῶς ἐμφανιζόταν, ἀλλά ἔφαγε καί ἤπιε μαζί τους. Ἐμφανίστηκε σέ ἕνα, σέ δύο, σέ ἑπτά, σέ δέκα, σέ ἔνδεκα, σέ πεντακόσιους πού τόν εἷδαν καί τόν ψηλάφισαν καί ζοῦν ἀκόμη. Εἶναι σάν νά λέει ‘’πηγαίνετε νά τούς ρωτήσετε’’.

‘’Σήμερα Πάσχα καί Λαμπρή, σήμερα ἀλλάζει ὁ κόσμος ὅλος’’ διαλαλεῖ ὁ λαϊκός ποιητής ἐκφράζοντας μέ τόν καλύτερο τρόπο τήν ἀναγέννηση πού χάρισε στήν οἰκουμένη ἡ νίκη τοῦ θεανθρώπου πάνω στόν θάνατο.

‘’Αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ Kύριος, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ’’ ψάλλει ἡ Ἐκκλησία καί μᾶς καλεῖ νά γιορτάσουμε τό ‘’Καινόν Πάσχα’’, τό πέρασμα, τήν διάβαση ἀπό τά δεσμά τοῦ θανάτου στή ζωή τῆς ἐλευθερίας.

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης διδάσκει ὅτι ὁ πιστός ὀφείλει νά μετάσχει στή χαρά τῆς ἀναστάσεως μέ τρεῖς τρόπους. Νά χαρεῖ μέ τόν ἀναστάντα Χριστό, νά χαρεῖ μέ τήν Παναγία Μητέρα Του, νά χαρεῖ μέ τούς ἀδελφούς του.

Ὁ πρῶτος λόγος τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἧταν τό ‘’Χαίρετε’’ στίς μαθήτριες, προσφέροντας, τήν ἀναφαίρετη χαρά στόν κόσμο.

Νά χαιρόμαστε μέ τή θεοτόκο, ἡ ὁποία ἔζησε τήν ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ της καί ἡ Ἐκκλησία ψάλλει ‘’Σύ δέ ἀγνή τέρπου καί ἀγάλλου ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου’’.

Νά χαιρόμαστε τήν συμφιλίωση μέ τούς ἀδελφούς μας, ἀκούγοντας τήν Ἐκκλησία νά μᾶς προτρέπει ‘’Συγχωρήσομεν πάντας τῇ Ἀναστάσει καί  ἀλλήλους περιπτυξώμεθα’’.

Ὁ Χριστός πού οἱ σταυρωτές τους χαρακτήρισαν πλάνο, εἶναι ὁ θεάνθρωπος, εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή πού ζωογονεῖ νεκρές συνειδήσεις καί ἀνασταίνει ψυχές ἀπό τά μνήματα τῶν παθῶν. Ἀλλά ἐπειδή ὁ Θεός μας ἔπλασε ἐλεύθερους καί σέβεται τήν ἐλευθερία μας, ἡ πνευματική ἀνάσταση ἀπαιτεῖ τήν προσωπική συνεργασία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἀναστάντα Κύριο γιά νά ἀρνηθοῦμε ὅλα ἐκεῖνα πού νεκρώνουν τήν ψυχή. Σήμερα ἀδελφοί εἶναι ἡμέρα χαρᾶς, πανηγύρεως, σήμερα γιορτάζει ὁ οὐρανός καί θριαμβεύει ἡ γῆ.

Εἶναι στήν ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ καθενός μας νά ἀκολουθήσουμε τόν Ἀναστάντα Χριστό.

Χριστός Ἀνέστη.

 

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἀναστάντα Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ